**برهنگی نشانه تمدن و آزادی نیست،نشانه ی کالا بودن است        ** برهنگی بیشتر=نیاز به دیده شد بیشتر


قصه ی حجاب قصه دریاست، دریا زندان ماهی ها نیست ،اوج آزادی اونهاست هیچ صیادی شوق آزاد کردن ماهی هارو ندارد.

ماهی از دریا گرفته نمیشه دریاست که از ماهی ها گرفته میشه بی تابی ماهی از سر رها شدن نیست ،نشانه ای از دست دادن دریاست

دریا اوج آزادی ماهی هاست...


***نشونه ی مسیر بانوان جاده ی حجاب و عفاف پوشیدگی


دختر شیعه که با مانتو میاد چادر پاتونو گذاشته کنار حالا هم که دیگه مانتو تموم شد با پیرهن و شلوار دارن میان تو جامعه ،گذشت حیاء اگه یه نصفه حیا هم تو جامه بو او نصفه هم دیگه نیست ...

این دختر شیعه که داره هرزگی میکنه  این قلب اما زمان و تیکه تیکه نمیکنه این زنی که هفت قلم آرایش میکنه تو مجلس نامحرم ها میاد این سیلی به حجت ابن الحسن نمیزنه.....

با عرق خور می شیینیم خوش و بش میکنیم با نماز خون می شینیم التماس دعا داریم روضه میاد گریه میکنیم عروسی که میشه می رقصیم....


                                                         یه رنگ نیستیم....


(حجاب مایه ی تشخص زن است مایه ی اسارت زن نیست مایه ی آزادی زن است)               مقام معظم رهبری